W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Przemyśl podczas której Wójt Gminy Przemyśl - Andrzej Huk jednogłośnie otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Podczas sesji jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemyśl za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium włodarzowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

 Absolutorium - głosowanie