1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje będzie można złożyć w formie papierowej lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW będą mieli na wysłanie dokumentu 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

W formularzu wpiszemy podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, posiadać profil zaufany albo e-dowód oraz wejść na stronę https://zone.gunb.gov.pl/

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiednie druki są dostępne na końcu informacji. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.


Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

Obowiązek ten spoczywa na:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych: właścicielu bądź jednemu z współwłaścicieli budynku,
  •  w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządcy budynku.

Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jeśli jest np. dwóch właścicieli, deklaracje składa jeden z nich?

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?
1) rodzaj budynku oraz dane adresowe budynku;
2) rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku;
3) dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (właściciela, współwłaściciela bądź zarządcę budynku);
4) dane adresowe osoby wypełniającej formularz deklaracji (jeżeli jest inny niż adres budynku).

Co w przypadku kiedy właściciel domu ma dwa źródła ogrzewania, czy powinien w deklaracji podać oba?

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Plików:
Deklaracja A
Data 2021-07-05
Wielkość pliku 256.98 KB
Pobieranie 1 460
  
Deklaracja B
Data 2021-07-05
Wielkość pliku 290.07 KB
Pobieranie 827