Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 33 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Przemyśl Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl zwołuje XXVII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Przemyśl w terminie 10 grudnia 2020 r. o godzinie 8.00, w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, sala nr 213.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie Radnym porządku obrad sesji.
  3. Informacja o protokole z poprzedniej sesji Rady Gminy Przemyśl.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy Przemyśl w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Projekt uchwały Nr XXVII/199/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl.

5.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVII/199/2020.

5.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVII/199/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl.

  1. Projekt uchwały Nr XXVII/200/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVII/200/2020.

6.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVII/200/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. 7. Projekt uchwały Nr XXVII/201/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Przemysl z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2123R Nehrybka – Łuczyce w m. Nehrybka.

7.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXVII/201/2020.

7.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXVII/201/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Przemysl z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2123R Nehrybka – Łuczyce w m. Nehrybka.

  1. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy Przemyśl
Marek Wasiewicz