Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 33 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Przemyśl Przewodniczący Rady Gminy Przemyśl zwołuje XXV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Przemyśl w terminie 30 września 2020 r. o godzinie 8.00, w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, sala nr 213.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie Radnym porządku obrad sesji.
  3. Informacja o protokole z poprzedniej sesji Rady Gminy Przemyśl.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy Przemyśl w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Projekt uchwały Nr XXV/181/2020 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przemyśl do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 r.

5.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXV/181/2020.

5.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXV/181/2020 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przemyśl do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 r.

  1. Projekt uchwały Nr XXV/182/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

6.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXV/182/2020.

6.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXV/182/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

  1. Projekt uchwały Nr XXV/183/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa dodatkowego chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 855 Przemyśl”.

7.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXV/183/2020.

7.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXV/183/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa dodatkowego chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 855 Przemyśl”.

  1. Projekt uchwały Nr XXV/184/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemyśl na rok szkolny 2020/2021

8.1 Przedstawienie Projektu uchwały Nr XXV/184/2020.

8.2 Głosowanie nad Projektem uchwały Nr XXV/184/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przemyśl na rok szkolny 2020/2021.

  1. Interpelacje, zapytania Radnych i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący

Rady Gminy Przemyśl

Marek Wasiewicz