INFROMACJA dla społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Realizując zapis § 3 ust. 9 UMOWY DOTACJI Nr 7851/2023/OZ/R/DA zawartej w dniu 26.07.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Przemyśl na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, informuje się, iż przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przemyśl” w wysokości 15 694,30 zł

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW –  13 847,91 zł,

WFOŚIGW w Rzeszowie – 1 846,39 zł. 

Niniejsza „Informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej Gminy Przemyśl www.gminaprzemysl.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Azbest - informacja