W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Grafika - uzupełnienie

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że mieszkańcy którzy są zainteresowani udziałem w projekcie (montażem instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła) mogą składać ankiety doboru technicznego stanowiące deklarację udziału w projekcie, na podstawie której w przypadku zakwalifikowania się sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

Informujemy jednocześnie, że złożenie ankiety doboru technicznego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Osoby, które w wyznaczonym terminie złożą ankietę zostaną wpisane na listę rezerwową. Przeniesienie na listę podstawową projektu następować będzie sukcesywnie w miarę występowania wolnych miejsc na dany rodzaj instalacji OZE zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej określonej w oparciu o poniższe kryteria.

Kryteria ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników:

  1. w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż jednocześnie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej i jednocześnie występują w nim gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym;
  2. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których zaplanowany został montaż jednocześnie pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej;
  3. w następnej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną obiekty, w których występują gospodarstwa domowe objęte ubóstwem energetycznym;
  4. w następnej kolejności na listę rezerwową wpisywane będą pozostałe osoby.

O kolejności na liście w poszczególnych kryteriach (grupach) decydować będzie data i godzina złożenia ankiet doboru - począwszy od najwcześniej złożonych ankiet. Kwalifikowanie na listę podstawową odbywać się będzie w miarę posiadanych wolnych miejsc odpowiednio dla kolejnych naborów opisanych poniżej.

Termin naboru I uczestników na listę rezerwową rozpoczyna się w dniu 16.03.2022 r. od godz. 800 i kończy się w dniu 18.03.2022 r. o godz. 1500. Po zamknięciu naboru I automatycznie uruchomiona jest kolejna runda naboru uczestników na listę rezerwową. Kolejne rundy naboru ogłaszane będą na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Osoby, które złożą ankiety w terminie naboru I będą w pierwszej kolejności przenoszone na listę podstawową zgodnie z Kryteriami ustalania kolejności na liście rezerwowej uczestników. Jeżeli wszystkie osoby z danej rundy naboru zostaną zakwalifikowane na listę podstawową Gmina przystąpi do kwalifikowania osób z następnej rundy zgodnie z Kryteriami.

O dacie złożenia ankiety decyduje data wpływu do urzędu zarówno złożona osobiście jak i drogą mailową.

Ankietę doboru technicznego można pobrać również ze strony internetowej Urzędu Gminy.

W przypadku zakwalifikowania na listę podstawową Uczestnik po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów weryfikacji technicznej obiektu przeprowadzonej pod kątem możliwości zamontowania wybranej instalacji OZE. Koszt weryfikacji to 300,00 zł brutto. O terminie inwentaryzacji Mieszkańcy zostaną odrębnie powiadomieni – wstępnie zaplanowano, że weryfikacje rozpoczną się już od 24.03.2022 r.

Z osobami, które złożą ankiety w wymaganym terminie i zostaną zakwalifikowane do projektu podpisane zostaną stosowne umowy. Podpisywanie umów odbędzie się w okresie od 25.03.2022r. do 30.03.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przemyślu. Podpisanie umowy w tym terminie gwarantuje uczestnikom projektów parasolowych, u których montowane będą instalacje fotowoltaiczne, utrzymanie zasad rozliczeń z zakładem energetycznym na „starych zasadach” tj. na zasadach sprzed nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy Przemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ imię_ adres_ ankieta_rezerwa”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

Zgodnie z interpretacją Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego informujemy, że osoby których obiekty znajdują się w strefie ochrony konserwatora zabytków nie mogą brać udziału w projekcie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Przemyśl:

Dawid Janiszczak tel. 16 670 48 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plików:
Ankieta - uzupełnienie
Data 2022-03-15
Wielkość pliku 230.02 KB
Pobieranie 378
 
Ankieta - uzupełnienie
Data 2022-03-15
Wielkość pliku 230.02 KB
Pobieranie 316