Opis operacji i przewidywane efekty

Realizacja zadań w ramach tego projektu ma na celu głównie rozwój i poprawę stanu infrastruktury kulturalnej w szczególności obejmujące grupy defaworyzowane: Radę Seniorów Gminy Przemyśl, seniorską Kapelę” Czy się wali, czy się pali”, sympatyków Klubu Gier Planszowych oraz czytelników korzystających z Biblioteki( w tym osoby w wieku 60+) i świetlicy wiejskiej.

Przy realizacji projektu zostanie zaangażowana społeczność lokalna: zaangażowanych zostanie od 9 do 29 mieszkańców: członkowie Stowarzyszenia Adsum, sympatycy Biblioteki, Sołtys, Rada Sołecka.

Podjęte działania będą sprzyjały większemu zaangażowaniu lokalnej społeczności w podejmowanie działań w obszarze kultury, poprzez zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z pomieszczeń domu ludowego, biblioteki i świetlicy wiejskiej. Zostanie to osiągnięte między innymi poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, dostosowanie odpowiedniego oświetlenia, korzystanie z naturalnego światła, (pomalowanie ścian jasnymi farbami, które odbijają światło oraz zastosowaniem żarówek energooszczędnych) oraz poprawę estetyki pomieszczeń.

Podejmowane w ramach projektu działania obok rozwoju infrastruktury kulturalnej mają wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, skutkują bowiem zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Działania związane z zastosowaniem: odpowiedniej technologii na potrzeby ogrzewania(projekt, zakup urządzeń energooszczędnych, wysokiej klasy energetycznej z wyłącznikami zegarowymi, z termostatami, kocioł kondensacyjny, grzejniki stalowe 1 i 2 płytowe, nagrzewnice), wykonanie nowych instalacji oraz montaż kotłowni gazowej) pozwolą zaoszczędzić na opale i zredukują znaczną utratę ciepła, ograniczając tym samym emisję dwutlenku węgla. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi jak dotychczas było najbardziej energochłonną i kosztowną formą utrzymania temperatury w pomieszczeniach. Dodatkowo wspomniane wcześniej zmiany w zakresie zastosowania odpowiedniej mocy oświetlenia, korzystanie z naturalnego światła, pomalowanie ścian jasnymi farbami, które odbijają światło oraz zastosowaniem żarówek energooszczędnych pozwoli zredukować koszty energii.