Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Nehrybce.

Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie z dnia 11 maja 2020 r. nr RPPK.09.01.00-18-0034/19-00. 

Wniosek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021-31.08.2022 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Przemyśl poprzez zwiększenie o 25 liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Nehrybce. Grupę docelową projektu stanowić będą dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące Gminę Przemyśl. Projekt obejmuje doposażenie Przedszkola Samorządowego w Nehrybce oraz finansowanie bieżącej działalności Przedszkola Samorządowego w Nehrybce, w tym 25 nowo utworzonych miejsc wyłącznie ze środków UE. 

Wartość projektu: 374 993,75 zł, w tym:

Koszty bezpośrednie – 299 995,00 zł (Doposażenie przedszkola – 41 491,00 zł, bieżąca działalność przedszkola – 258 504,00 zł)

Koszty pośrednie – 74 998,75 zł

Wkład własny Gminy Przemyśl – 37 499,38 zł

Projekt będzie realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Nehrybce, które zostanie przeniesione do wyremontowanego budynku Domu Ludowego. W ramach inwestycji w przedszkolu przewiduje się 3 nowe w pełni wyposażone sale dydaktyczne, w pełni wyposażoną kuchnię, stołówkę, odpowiednie zaplecze dla pracowników administracji i obsługi. Komfortowe, przestrzenne sale zapewnią odpowiednią wygodę dla dzieci i nauczycieli.

Plików:
Regulamin
Data 2022-02-14
Wielkość pliku 572.53 KB
Pobieranie 140